Drets i obligacions dels participants al Campus Olímpia 2018

El preu d'inscripció al Campus Olímpia inclou

- L'ensenyament de coneixements bàsics i la participació d'activitats esportives i lúdiques del Campus al que s'ha inscrit. Aquestes activitats estan programades de dilluns a divendres, en diferents horaris, i en torns de 5 ó 10 dies segons cada campus.

- Una persona responsable per a cada grup d'activitat durant tot l'horari de Campus.

- Monitoratge especialitat en algunes de les activitats esportives que s'organitzen.

- Una samarreta amb la imatge oficial de la Campanya de Vacances per als torns de 5 dies i dues per als torns de 10 dies.

- Assegurança de responsabilitat civil a tercers i assegurança d'assistència d'accidents.

- Formar part de grups d'activitats i d'edat homogenis (sempre que sigui possible segons el nombre d'inscrits).

- Reunió informativa per a les famílies (prèvia a l'inici de les activitats) per conèixer la programació, les normes organitzatives, etc... de cada campus.

Serveis complementaris (opcionals)

- Servei de menjador

- Servei de custòdia d'infants entre mitja i una hora abans i després de l'horari de Campus, a la mateixa instal·lació on es desenvolupa l'activitat.

La normativa d'inscripció al Campus és la següent:

- El procés d'inscripció començarà a partir del dia 21 d'abril (consulteu cada cas).

- La inscripció és oberta a tothom, d'acord amb les edats corresponents al Campus escollit

- Cada persona pot inscriure només els membres directes de la família (fills/es). Els pares i mares (tutors/es) que no puguin formalitzar personalment la isncripció poden dlegar-la a d'altres persones que hauran de presentar.

  • Una autorització per escrit dels pares i mares (tutors/es), seguint el model de document que facilitarà cada instal·lació esportiva municipal.

  • Una fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor/a i del DNI de la persona autoritzada.

En el cas de les instal·lacions que no participen al sorteig i on s'organitza una cua per realitzar les inscripcions, una persona no podrà inscriure al mateix temps els seus fills i els d'una altra persona. Haurà de fer cua tantes vegades com inscripcions (pròpies i/o delegades) que vulgui fer.

- Per atendre sol·licituds pendents 8a partir de baixes que es poden produir), s'obriran llistes d'espera per a cada torn i, si cal, per a cada grup d'activitat. Aquestes llistes estaran obertes, des del primer dia de les inscripcions, i hi ha de constar el nom de la persona, els telèfons i els millors horaris de contacte.

- La inscripció de participants a la llista d'espera es farà per rigoròs ordre d'arribada.

- Tothom té dret a sol·licitar un ajut econòmic per participar al Campus Olímpia (del 21 d'abril al 9 de maig). L'atorgament d'aquests ajuts es farà d'acord amb la normativa específica i en els terminis establerts per l'Ajuntament. Els impresos es podran obtenir a la instal·lació en el moment de fer la preinscripció i la sol·licitud es podrà presentar a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC).

- Les dades clau de la inscripció són les següents:

  • 24 de maig: llista provisional de beneficiaris d'ajut econòmic. Del 25 de maig al 7 de juny: reclamacions d'ajut econòmic

  • 16 de juny: publicacions a les instal·lacions de les llistes provisionals d'inscrits, on constaran aquells que, pendents de l'oportuna confirmació, hagin pogut accedir a la plaça, així com l'ordre de prioritat d'aquells que estan a la llista d'espera.

  • del 28 de maig fins el 16 de juny: límit per a la confirmació definitiva. Només després d'aquesta data es perd prioritat per accedir a la plaça sol·licitada si no s'ha confirmat.

  • 13 de juny: publicació dels llistats definitius dels participants a les activitats

- Es reserva el 5% del total de les places disponibles als Campus Olímpia per a infants i joves amb discapacitat:

  • la inclusió definitiva d'aquests infants o joves en un Campus estarà condicionada a la dinàmica de les activitats que es duguin a terme. Cal consultar, cas per cas, a l'organització les possibilitats per a la inclusió.

  • En tot cas, les persones amb discapacitat (tant física com sensorial) hauran de participar en activitats que s'ajustin a la seva edat biològica i, només en casos de discapacitat intel·lectual, es podrà considerar la participació de nois i noies d'edat cronològica un o dos any superior al límit fixat per a aquell Campous.

  • A fi de garantir una participació positiva d'aquests infants i adolescents i per poder comptar (si s'escau) amb la col·laboració d'un monitor de suport, és molt important informar de les característiques de la discapacitat